News

Added

Latest release by Polish National Centre for Culture „Piesni” („Songs”) consist of previously unpublished interpretations of traditional church songs. The pieces, have been created over last few years mostly as commissioned works. Now finally collected and released on the CD. The album "Piesni" is now available on pre-release sale at NCC site; the official premiere is planned in January 2014. Artists: Michal Jacaszek: electronic arrangments, keybords; Dominik Dublinowski: string arrangments, violin; Ania ?miszek-Weso?owska: cello; Marcin Boci?ski : mastering.// P?yta, która ukaza?a si? nak?adem Narodowego Centrum Kultury - „Pie?ni" - zawiera niepublikowane wcze?niej interpretacje tradycyjnych utworów religijnych. Kompozycje powstawa?y na przestrzeni ostatnich kilku lat, a ich ostateczna forma znalaz?a si? na wydanym w?a?nie kr??ku. P?yta przedpremierowo dost?pna jest na stronach NCK, oficjaln? premier? zaplanowano na po?ow? stycznia. W nagraniu udzia? wzi?li: Micha? Jacaszek - elektronika, keybords, Dominik Dublinowski: aran?acje partii smyczkowych, skrzypce; Ania ?miszek-Weso?owska: wiolonczela; Marcin Boci?ski: mastering.

Submitted By

 

 

Download & Stream

  • Album download leak: It has not leaked yet.
  • Album stream: There is no official stream reported.
  • Album pre-order: No pre-order link added.

Be the first to comment!
Leave a reply »

 

Leave a Response

Warning: If your comment includes an album download link or to an illegal download site, you will be banned!


Skip to toolbar